Saturday, July 16, 2016

XANDERMONIUM TV EPI 4 8

Missed #XTV 4.8 ? 
Check it here  Thanks to: 
@XanderGibb @jeffkristian  
@SooziChameleone @SugarRushBurly 
& @Salem_Kapsaski 

Saturday, July 9, 2016

XANDERMONIUM TV EPI 4 7


Missed #XTV 4.7? Check it here! Thanks2 
@XanderGibb, @jeffkristian, & 
@andrewrobley & @Salem_Kapsaski 
https://youtu.be/3RbaVSTdHXM 

Saturday, July 2, 2016

CHARLIE HIDES DOES X RAD

#XRad's Special Guest on July 4th Show is:
The Fabulous @charliehidestv
w @XanderGibb & @jeffkristian.
https://youtu.be/_hVFtmiPqcM via 


XANDERMONIUM TV EPI 4 6

Missed #XTV 4.6? Check it here.
 Thanks2  @XanderGibb, @jeffkristian,
@JasonPrinceDJ, @PeteMartine 
@Salem_Kapsaski https://youtu.be/YMY9jsnI1zw via