Saturday, August 13, 2016

XANDERMONIUM TV EPI 4 11 CTV

Missed #XTV 4.11? 
Check it here Thansk2 
@XanderGibb @jeffkristian, 
@SooziChameleone & @hayleyleggs 
#BettyChipmonk https://youtu.be/dPMkkRmecjk 


Saturday, August 6, 2016

XANDERMONIUM TV EPI 4 10


Missed #XTV 2.10? Check it here!  
Thanks to: @XanderGibb, @jeffkristian, 
& @Salem_Kapsaski 
https://www.youtube.com/watch?v=_T9-vXVQ0u0