Monday, April 24, 2017

XRAD EPI 485

Catch Episode 485 of The #XRad Show with 
Xander Gibb, Tony Losacco, & Thomas S Schmitz.
Please share :) 


Thursday, April 20, 2017

XRAD EPI 483

Check out Episode 483 of The #XRad Show
With Xander Gibb, Andrea Kaye & Julio Rivera,

Wednesday, April 19, 2017